Устав

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Този устав урежда: наименованието, седалището, целите, предмета на дейност,

членството, органите, правомощията им, начина на представляване, имуществото, източниците на финансиране и реда за определяне на членския внос, на свикването наобщото събрание и на оповестяване на дневния ред на "БМВ клуб България", наричан по-нататък Клуба.

(2) С Устава се уреждат правното положение, устройството, управлението и дейността наКлуба в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел Обн. ДВ. бр.81от 6 Октомври 2000г.

(3) Клубът прилага и развива ценностите на гражданското общество в България и осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство и принципите на международните правни норми.

Чл.2.(1) "БМВ Клуб България" е национално, доброволно, самоуправляващо се обединенние на физически и юридически лица и е назависимо от политически, държавни, синдикални и идеологически партии, движения и други подобни организации.

(2) Клубът е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза и има организационна и икономическа самостоятелност.

Чл.3.(1)Клубът има печат с надпис...........................................................................................

(2) Клубът регистрира емблема, други символи и означения, с които също се идентифицира и получава закрила за обекти на интелектуална собственост.

Чл.4.(1) Наименованието на Клуба е "БМВ Клуб България", което се изписва допълнителнно и на чужд език, например английски език „BMW Club Bulgaria”.

(2) Наименованието заедно със седалището, адреса, данните за регистрация, включително БУЛСТАТ номера следва да се съдържат във всяко писмено изявление от името на Клуба, включително издания, кореспонденция и друга документация.

Чл.5. Седалището и адресът на управление на Клуба са: гр. София 1582 ,жк. „Дружба“ 2 , бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 92, тел: 0876 83 95 16.

Чл.6. Клубът не се ограничава със срок, той изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи.

 

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7.(1) Целта на Клуба е да стимулира и обединява гражданите, техните общности и организации като насърчава и развива потребностите им, свързани с:

(2)Клубът има следните основни цели:

1.      Да открива и обединява фенове и привърженици на марката БМВ в България.

2.      Да организира сбирки и мероприятия от всякакъв характер, обединяващи привържениците на автомобилната марка БМВ в България.

3.      Да осъществява взаимоотнощения и сътрудничество със сродни български, европейски и други международни организации с интерес към марката БМВ.

(3) Други цели на Клуба са:

1.      Да създава и развива регионални клубни форми - структори.

2.      Да даде възможност на членовете за обмяна на опит като им предоставя надеждна информация, включително за безопасно шьофиране с цел намаляване на ПТП и опазване живота на хората.

3.      Да предостави на членовете си възможност за разширяване на знанията и за дискусия по актуални въпроси, касаещи индивидуалните им потребности.

4.      Да разработва, координира и управлява проекти както на национално, така и на международно ниво.

5.      Да налага морални норми за поведение у своите членове при експлоатация на МПС.

Чл.8.(1) Средствата за постигане на целите на Клуба са:

1.      Съдействие на членовете на Клуба при осъществяване на неговата дейност.

2.      Популяризиране на дейностите на Клуба чрез издания и брошури, включително и в Интернет.

3.      Осигуряване на материално-техническа база за провеждането на мероприятията, свързани с дейностите на Клуба.

4.      Участие във форуми и мероприятия, отнасящи се до постигане на целите на сдружението, участие в дискусии в www.bmwpower-bg.net, годишен събор на БМВ и други организирани мероприятия.

5.      Участие в курсове, състезания и показни демонстрации, отнасящи се до постигане на целите на сдружението.

6.      Участие при разработване на правила и механизми относно изпълнение дейностите на Клуба.

(2) Изготвяне на документи, отнасящи се до управлението на Клуба.

1.      Популаризиране на дейностите на Клуба чрез създаване на страници в Интернет.

2.      Изготвяне на дългосрочна стратегия за развитието на „БМВ Клуб България”.

3.      Изготвяне годишни планове и програми за дейността.

4.      Разпространяване на интелектуални продукти подписани и подпечатани с печата на Клуба.

Чл.9. Клубът има следния предмет на дейност:

(1) Организиране на сбирки и мероприятия;

(2)Организиране на курсове и школи за членовете на Клуба във връзка с придобиването на безопасен и майсторски клас на шофиране;

(3) Организиране на семинари с членовете на Клуба, свързани с новостите в световното автомобилостроене;

(4) Организиране на екскурзионни автомобилни турове и обиколки с членовете на Клуба с развлекателна насоченост;

(5) Издаване на публикации и статии, свързани с автомобилизма и автомобилните екскурзии на страниците на Клуба в Интернет;

(6) Други дейности с идеална цел.

Чл.10. Клубът по реда на този Устав може да извършва всяка дейност, включително допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистриран и не е забранена със закон.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЧЛЕНСТВО

Чл.11.(1) Член на Клуба може да бъде всяко пълнолетно лице, без оглед на пол, раса, етническа принадлежност, политически убеждения и т.н. Може да бъде и всяко юридическо лице, което споделя целите на Клуба и средствата за тяхното постигане.

(2) Членството в Клуба се основава на доброволност и удовлетворяване на следните изисквания: способност за активно съдействие за осъществяване на целите и прилагане на средствата за постигане на целите на Клуба; положително решение на Общото събрание, върховен орган на Клуба; споделяне на целите с приемане на Устава и на правилата за морално поведение на Клуба.

(3) Членове на сдружението могат да бъдат и чуждестранни юридически и физически лица, които отговарят на изискванията на законодателството и на този Устав.

(4) Почетни членове са членове, които с постъпките и действията си са допринесли изключително много за създаването и развитието на Клуба.

(5) Лицата, които не притежават продукт на марката БМВ и в същото време споделят идеалите на Клуба, могат да бъдат пълноправни членове без това да се счита за превилегия или предимство.

Чл.12. Членовете на Клуба имат право:

1.      да участват пряко в управлението на сдружението;

2.      да избират и да бъдат избирани в неговите органи;

3.      да напускат Клуба след подаване на молба до Управителния съвет с писмено предизвестие;

4.      да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.

5.      да участват в Общото събрание и в мероприятия, организирани от Клуба;

6.      да се включват във всички форми на обучение и квалификация, организирани от  Клуба в страната и чужбина;

7.      да изискват отчет на органите на Клуба в съответствие с действащото законодателство и този Устав;

8.      да сезират ръководството за нарушения на други членове на Клуба;

Чл.13. Всеки член на Клуба е длъжен:

1.      да работи за осъществяване на идеалната цел на Клуба;

2.      да спазва Устава и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

3.      да бъде регистриран в www.bmwpower-bg.net;

4.      да спазва правилата за морално поведение на Клуба;

5.      да предоставя своевременно необходимата информация, както и да уведомява Управителния съвет за всички настъпили промени;

6.      да плаща редовно членския си внос (почетните членове са освободени от членски внос);

7.      да допринася за укрепването на авторитета и престижа на Клуба;

8.      да се отнася толерантно към останалите членове;

9.      членовете носят имуществена и морална отговорност за виновно причинените вреди на Клуба във връзка с участието им в него.

Чл.14.(1) В Клуба има обособени Първо и Второ ниво на членство. Членовете Първо ниво (новоприети членове) на членство притежават права за ползване на отстъпки и превилегии като членове на „БМВ Клуб България” (членска карта). Членовете Второ ниво на членство, освен останалото, са членове на Общото събрание, имат право на глас и могат да участват в управлението на Клуба.

(2) Нови членове Първо ниво на Клуба се приемат от Председателя. Нови членове Второ ниво на Клуба се приемат  от Общото събрание.

(3) Новите членове Първо ниво се приемат след подаване на мотивирана писмена молба до Председателя от желаещия да встъпи в Клуба (молбата може да се подава чрез секретаря на Клуба по електронен път, по седалище и адрес на Клуба). Кандидатурата се приема от Председателя.

(4)Новите членове Второ ниво се приемат въз основа изпълнението на „три стъпки”:

1. Кандидатът, член Първо ниво на Клуба от не по малко от 18 месеца, подава  до Общото събрание мотивирана писмена малба, въз основа на която член на ОС прави предложение за приемането му като член Второ ниво.

2. следва представяне пред Общото събрание на кандидатурата лично от самия кандидат (мотиви, бъдещи интереси).

3. гласуване с обикновено мнозинство на Общото събрание.

Чл.15.(1) Член на Клуба може да го напусне като уведоми писмено Общото събрание чрез Управителния съвет. Членството се прекратява от момента на постъпването на заявлението в Управителния съвет.

(2) Член на Клуба може да бъде изключен с решение на Общото събрание за действия, противоречащи на: Устава, решения на Общото събрание и на Управителния съвет.

(3) Членството се прекратява:

1.      при неплащане на годишния членски внос до един месец след изтичане обявения срок (срокът е всяка година до края на месец Март).

2.      с изключване.

3.      при тежко нарушение на законите на страната.

4.      членството в Клуба се прекратява автоматично при поставяне под запрещение или при смърт.

5.      членството в Клуба се прекратява автоматично и с прекратяването на Клуба като юридическо лице с нестопанска цел.

(4)Член Второ ниво може да бъде понижен в член Първо ниво след гласуване от ОС при:

1.      системно отсъствие от ОС - пропуснати 2 или повече общи събрания;

2.      безпричинна и системна липса на участие в дейността на Клуба или неговите регионални структури;

3.      безпричинна и системна липса на участие в организацията на мероприятия на Клуба или неговите регионални структури.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИ

Чл.16. Органите на Клуба са Общото събрание, Управителния съвет и Контролната комисия.

Чл.17. (1) Върховен орган на Клуба е Общото събрание.

(2) Общото събрание на Клуба се състои от всички членове на Клуба, имащи право на глас. Те могат да участват лично или чрез изрично упълномощени лица.

(3) Общото събрание:

1.      променя, изменя и допълва Устава;

2.      приема правилник за дейността на Управителния съвет, правила за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации, правилник на структурите и звена на Клуба;

3.      приема нови членове Второ ниво.

4.      избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролната комисия;

5.      приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейноста на Клуба;

6.      взима решение за откриване и закриване на регионални клубни форми;

7.      взема решение за членуване или прекратяване на членството в други организации;

8.      взима решение за преобразуване или прекратяване на Клуба;

9.      приема основни насоки и програма за дейността за Клуба;

10.  приема бюджета на Клуба.

11.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12.  отменя решения на органите на Клуба, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Клуба;

13.  взима решения относно дължимостта, размера и срока за внасяне на членския внос;

14.  взима решения по всички други въпроси от дейността на Клуба, съгласно действащото законодателство и този Устав.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Клуба.

Чл.18. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет на сдружението най-малко 1 път годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Клуба в населеното място, в което се намира седалището на Клуба. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Клуба по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Общо събрание се свиква чрез покана,която се поставя на публични места с голяма посещаемост, както и на Интернет адрес www.bmwpower-bg.net, също в сградата, в която се намира управлението на Клуба, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата за Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква.

(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

(4) В общото събрание всеки член има право на един глас.

Решенията по чл.17, ал.3, т.1, 6, 8 и 10се взимат с мнозинство най-малко две трети от присъстващите с право на глас.Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас.

(5) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

(6) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.19.(1) Ръководен орган на Клуба между Общите събрания е Управителният съвет.

(2) Управителният съвет се състои от петима членове.

(3) За член на Управителния съвет може да бъде избран всеки, който е участвал активно в дейността на Клуба в продължение най-малко на шест месеца и не е осъждан за престъпление от общ характер.

(4) Мандатът на управителния съвет е три години.

(5) Управителният съвет:

1.      представлява Клуба, както и определя обема на представителна власт на отделни негови членове;

2.      осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3.      подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Клуба;

4.      подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.      разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване изискванията на устава;

6.      определя адреса на Сдружението;

7.      утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Клуба;

8.      определя реда и организира извършването на дейността на Клуба и носи отговорност за това;

9.      взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в кръга на права на друг орган;

10.  изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

(6) Управителният съвет може да взима решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(7) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.19, ал.5, т.5 и 8 и чл.26, ал 2 - с мнозинство от всички членове.

(8) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(9) До избиране на нов Управителен съвет, старият Управителен съвет продължава да

изпълнява своите функции.

Чл.20.(1) Председателят на Клуба е член на управителния съвет и се избира от Общото

събрание за срок от три години.

(2) Председателят:

1.      организира дейността на Клуба съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

2.      свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и председателства Общото събрание;

3.      ръководи текущата дейност на Клуба;

4.      отчита дейността си пред Управителния съвет;

5.      сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на Клуба и въз основа решение на Управителния съвет;

6.      изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на един от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(4) При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Чл.21.(1) Контролен орган на Клуба е Контролната комисия. Тя е факултативен орган.

(2) Контролната комисия се състои от петима членове.

(3) Мандатът на контролната комисия е три години.

(4) Контролната комисия:

1.      осъществява контрол върху дейността на Управителния съвет и председателя на Клуба;

2.      по спазване на закона, Устава и решенията на Общото събрание;

3.      осъществява контрол по отношение на финансовата отчетност на Клуба, като

прави текущи и извънредни ревизии на Управителния съвет и на председателя;

4.      уведомява Общото събрание при констатирани нарушения, а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата.

(5) Контролната комисия може да взима решение, ако на заседанието й присъстват повече от половината от нейните членове и взима решения с мнозинство от две трети от членовете си.

(6) До избиране на нова Контролна комисия старата продължава да изпълнява своите функции.

(7) Членове на контролната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни правоотношения с Клуба.

 

ГЛАВА ПЕТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.22. Имуществото на Клуба се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.

Чл.23. (1) Клубът набира средства от:

1.      членски внос;

2.      наеми от движимо и недвижимо имущество;

3.      дарения и завещания;

4.      имущество и парични средства, предоставени безвъзмездно от спонсори.

5.      други незабранени от закона приходи.

(2) Имуществото на Клуба е предназначено за самоиздръжката му и осъществяване на целите му.

Чл.24.(1) Клубът извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет: поръчва и търгува с рекламни материали,подръжка на интернет сайт и форум, наем на движима и недвижима  собственост.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от  Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.25.Клубът се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на съда по седалището на Клуба, в случаите, предвидени в закона.

Чл.26.(1) При прекратяване на Клуба се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Клуба, ако има такива. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, да се предостави за благотворителна цел (по смисъла на закона).

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. При неуредени от този Устав отношения се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

§ 2. Настоящият Устав е приет на 06.02.2001 г. от учредителното събрание на "БМВ клуб

България"- гр.София и е променен с решение на Общото събрание от 23.01.2010 г. и от 25.01.2015 г.

§3. Списъкът на присъстващите членове на Общото събрание на Сдружение „БМВ Клуб България”, проведено на 25.01 2015 г. е неразделна част от Устава на Клуба.

Последни теми
Facebook